Pojištění

Pojištění

Informace o uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti pro Lyžařské školy – členy ČSLŠ

Dne 30. 11. 2005 byla podepsána pojistná smlouva s pojišťovnou Uniqa, a.s., kterou jsou pojištěny všechny členské organizace ČSLŠ pro odpovědnost za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob způsobené činností těchto organizací. Pojistná smlouva byla uzavřena vždy na roční pojistné období (1. 12. běžného roku až 30. 11. roku následujícího) počínaje 1. 12. 2005. Pro každé další roční pojistné období je smlouva obnovována dodatkem, jehož součástí je aktuální seznam členských organizací (ve vazbě na uhrazené členské příspěvky).

Vzhledem k nutnosti obnovy pojistné smlouvy k 1. 12. běžného roku (aby pokrývala příslušnou zimní sezonu), je termín úhrady členského příspěvku pro budoucí rok stanoven valnou hromadou ČSLŠ do 30. 11. běžného roku. Pokud členská organizace tento termín nedodrží, vystavuje se nebezpečí, že nebude v počátku zimní sezony pojištěna, protože doplňování členů do seznamu pro pojištění se potom děje dávkově měsíčně vždy na základě výpisu z účtu ČSLŠ, který obdržíme poštou vždy cca do 10. následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Je tedy v zájmu každém členské organizace ČSLŠ dodržet termín úhrady členského příspěvku (tj. 30. 11. běžného roku).

Rozsah pojistného krytí a pojistné podmínky

Z dikce pojistné smlouvy vyplývá, že jsou pojištěny všechny činnosti, které má ČSLŠ uvedeny ve svých stanovách. Patří sem např. i odpovědnost za škodu na majetku, popř. zdraví třetích osob vzniklou v souvislosti s pořádáním seminářů Lektorského sboru ČSLŠ. Dále se pojištění vztahuje i na lyžařský výcvik, který organizují členské LŠ a na činnosti s lyžařským výcvikem související. Do souvisejících činností může být zahrnuta např. suchá příprava v tělocvičně, v přípravném období mimo lyžařskou sezonu i cyklistická, vodácká příprava apod. Podmínkou ale je, že u všech těchto letních i zimních aktivit je pořadatel akce pojištěný člen ČSLŠ. U lyžařského výcviku a činností souvisejících je pojištěna:
škoda na zdraví (úraz) a následná škoda na zdraví (trvalé následky, smrt), a to i v případě nedbalostního jednání. Z pojištění je vyloučená pouze tzv. hrubá nedbalost, což v našem konkrétním případě je např. porušení počtu žáků v družstvu při výcviku (maximum 15 na jednoho lektora) a zejména prokázané požití alkoholu nebo návykových látek u lektora při výcviku. Limit pojistného krytí je 50,0 mil. Kč pro jednu a všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného období a vztahuje se i na náhradu nákladů zdravotní pojišťovny. Pojištěn je jednak náš žák, jednak i další osoba, se kterou by se např. náš žák srazil a způsobil by jí úraz.
škoda na majetku třetí osoby. V našem případě může jít např. o škodu na výzbroji našeho žáka a další osoby, se kterou se srazil náš frekventant při výcviku. Pojištěna je např. i škoda na zaparkovaném automobilu, do kterého při výcviku narazil náš frekventant.

Limit pojistného krytí pro jednu a všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného období je dalších 50,0 mil. Kč. Spoluúčast při pojistném plnění je 1.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Tuto spoluúčast hradí poškozený nebo členská LŠ, v rámci jejíž činnosti k pojistné události a ke škodě došlo. Územní platnost pojištění odpovědnosti je celá Evropa. Pojistná událost je likvidní, pokud nastala na území těchto států.

Upozorňuji, že škody vyplývající z pojištění odpovědnosti jsou posuzovány vždy individuálně a nelze je zcela paušalizovat. V případě škody je vždy nutné mít zprávu od horské služby, lékaře, eventuálně i policie.

Z pojištění jsou vyloučeny:
– pokuty, penále, poplatky z prodlení, finanční škody
– škody na věcech převzatých, např. do úschovy, nebo do servisu (na toto je jiné pojištění)
– škody na zdraví a na majetku vlastních zaměstnanců
– náhrady zdravotních pojišťoven pro vlastní zaměstnance
– škody na životním prostředí

V souvislosti s touto pojistnou smlouvou je nutno být řádným členem ČSLŠ, což znamená současné splnění následujících podmínek:
1) předání písemné přihlášky za člena ČSLŠ
2) předání fotokopií zřizovacích listin příslušné LŠ (např. živnostenský list apod.), ze kterých musí vyplývat, že předmětem činnosti příslušné LŠ je výuka sportů veřejnosti (lyžování, či doplňkových sportů). Pro uznání nároku by mohlo být problematické, pokud má LŠ v předmětu činnosti uvedeno např. provozování tělovýchovných zařízení, nebo masérské služby apod. a ve skutečnosti vykonává lyžařský výcvik veřejnosti.
3) zaplacený členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok.

Každý člen si musí ve svém zájmu zkontrolovat, zda má vše v pořádku, aby byl řádným členem. V případě pojistné události musí ČSLŠ pojišťovně členství prokázat.
Veškerou administraci této pojistné smlouvy zajišťuje ČSLŠ (s pojišťovnou nejednají samostatně členské LŠ, pokud k tomu v případě řešení konkrétní pojistné události nejsou přímo pojišťovnou, nebo pojišťovacím makléřem, vyzváni).

V případě pojistné události musí příslušná LŠ postupovat následovně:
1) vyplnit hlášení na formuláři “Oznámení škodní události” (je k dispozici na stránkách ČSLŠ)
2) zajistit vyplnění formuláře “Dotazník pro poškozeného” (je k dispozici na stránkách ČSLŠ) – vyplňuje poškozený ve spolupráci s LŠ
3) zajistit písemné prohlášení poškozeného, že uplatňuje škodu na pojištěném (LŠ) vč. předběžné specifikace výše, event. rozsahu škody
4) v případě škody na zdraví musí LŠ zajistit písemné sdělení ošetřujícího lékaře o bodovém hodnocení bolestného
5) v případě, že došlo prokazatelně k poškození zdraví, je vhodné do vyšetřování zapojit i Horskou službu a doložit i protokol HS
6) V případě škody na majetku značného rozsahu, rovněž tak v případě smrti nebo těžké újmy na zdraví doložit i protokol Policie ČR

Veškeré výše uvedené dokumenty předá LŠ pověřenému členovi VV ČSLŠ (Radim Nevrlý). Podklady je nutno předkládat postupně, tak, jak jsou k dispozici. Nejprve (bez zbytečného odkladu) je třeba předat “Oznámení škodní události”, abychom mohli co nejdříve informovat pojišťovnu o pojistné události a vyžádat si případně i její součinnost. Čím delší čas uplyne od vzniku pojistné události do jejího oznámení pojišťovně a hlavně pokud budou podklady staré a neúplné, potom se naděje na pojistné plnění výrazně snižuje.

V této souvislosti je nutno si uvědomit, že právní nárok na odškodnění poškozeného ze strany příslušné LŠ však nezaniká.
Případné pojistné plnění je v zásadě směrováno na poškozeného, výjimečně na příslušnou LŠ. ČSLŠ bude pouze kontrolovat tok peněz, aby došly správně na místo určení.