Členství v ČSLŠ

Podmínky členství
Prvním krokem je zaslání vyplněné přihlášky, která zároveň slouží jako evidenční list. Zájemce o členství je povinen také zaslat kopii dokladu o povolení provozovat lyžařskou školu (živnostenský list, nebo jiný doklad – pokud pracuje lyžařská škola pod jiným subjektem). Posledním krokem je zaplacení členského příspěvku. Na základě těchto dokumentů budou lyžařské škole poskytnuty veškeré výhody vyplývající z členství v ČSLŠ. Lyžařská škola je naopak povinna na všech svých oficiálně vydávaných tiskopisech (propagační materiály, brožury atd.) uvádět logo ČSLŠ, které je možno stáhnout z našich internetových stránek (heslo se dozvíte na info@csls.cz).

Dle rozhodnutí valné hromady ze dne 24. 9. 2006 je nutné zaplatit do 30. 11. předcházejícího roku členský příspěvek 3000,-Kč. V opačném případě bude lyžařské škole pozastaveno členství.

Číslo účtu ČSLŠ: 19-2830580277/0100

Variabilní symbol uvádějte podle seznamu členů. Žádáte-li nově o členství, bude Vám variabilní symbol sdělen emailem.

Prezentace na našich stránkách www.CSLS.cz

Každá členská lyžařská škola může využívat Vnitřní informační systém, sloužící k rychlé a pohodlné změně vlastních kontaktních údajů. Sami se tak na stránkách ČSLŠ můžete zviditelnit třeba v podobě umístění odkazu na své webové stránky.

Poplatky

Členství: 3000,-Kč/rok

Certifikát na sezónu: v ceně členství

Vydání průkazu (při získání nové kvalifikace): 500,-Kč

Obnovení průkazu (doškolení): 200,-Kč

Nezaplacení členského příspěvku do 30. 11. předcházejícího roku znamená pozastavení členství v ČSLŠ. Pozastavení členství znamená, že škola není pojištěna a že neobdrží certifikát pro příslušnou sezónu a nemá nárok na reklamu na webových stránkách ČSLŠ. Obnovení pozastaveného členství je podmíněno doplacením dlužných členských příspěvků.