Bílý kodex

  1. Ohled na jiné. Každý se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu. Výzbroj musí být provozně bezpečná, lyže opatřené bezpečnostní brzdou nebo řemínkem, snowboard přichycen k přední noze řemínkem.
  2. Přiměřená rychlost a chování. každý musí jet rychlostí a způsobem odpovídajícím svým schopnostem, podmínkám a počasí.
  3. Volba směru. Každý má možnost vybrat si na svahu svůj směr jízdy. Musí však jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s osobou pohybující se pod ním.
  4. Předjíždění. Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možné zareagovat na pohyb předjížděné osoby.
  5. Přejíždění svahu a křížení cesty. Každý kdo vyjíždí na sjezdovou trať nebo ji přejíždí, musí dávat pozor a sledovat vše pod sebou i nad sebou, aby tak aby nezpůsobil nebezpečí pro jinou osobu nebo pro sebe samého. Stejně je třeba se chovat při zahájení jízdy po každé zastávce.
  6. Zastavení. Nikdo se nesmí zastavovat (není-li to nevyhnutelně nutné) na sjezdovce, na přejezdech a místech, která nedovolují dobrou viditelnost. V případě pádu se musí co nejrychleji zvednout. Zastavit a stát se může pouze na okraji sjezdovky.
  7. Stoupání. Stoupat po trati se smí pouze na kraji, se zvláštní opatrností v místech se zhoršenou viditelností. Totéž platí i pro sestup.
  8. Respektování signalizace. Všichni musí respektovat veškerá značení umístěná na sjezdových tratích a lyžařských cestách. Na křižovatkách s veřejnou komunikací nebo trasou lyžařského vleku má přednost účastník silničního provozu nebo lyžař na vleku.
  9. Případ nehody. Každý je povinen v případě nehody a zranění jiného účastníka na sjezdové trati poskytnout první pomoc.
  10. Identifikace. každý účastník i svědek nehody je povinen poskytnout základní údaje o své osobě.